تماس با مرکز


آدرس: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان ابن سینا بلوک A، طبقه همکف، یال شرقی

پست الکترونیکی: cyber@srbiau.ac.ir


شماره های تماس با ساختمان ابن سینا: ۳۵-۴۴۸۶۸۶۰۷

داخلی: ۸۷-۸۶-۴۱۱۸۵

تلفن همراه: ۰۹۰۱۶۱۸۲۵۷۲