آزمون نرم افزار


اشائه و فراگیر شدن سیستم های نرم افزاری در دنیای امروزی همانند مکانیزه شدن سیستم های اداری و مالی، خودکارسازی فرآیندهای کنترل صنعتی سبب حساس شدن کاربری این سیستم ها شده است. در برخی کاربردها همانند سیستم مراقب از سلامت نرم افزارها با جان انسان ها در تعامل دارند لذا وجود هرگونه نقص، حفره امنیتی یا رخداد خطا در این سیستم ها غیر قابل اغماض است. دستیابی به سیستم هایی با قابلیت اطمینان بالا ملزم آزمون و سنجش ابعاد مختلف کارایی، امنیتی، مقیاس پذیری، نگه داری و پشتیبانی می باشد. این مرکز تحقیقاتی با استفاده از بروزترین روش ها و ابزارهای طراحی شده دقیق ترین آزمون ها را برای سنجش میزان اتکا پذیری سیستم های نرم افزاری را انجام می دهد.

آزمون های جعبه سفید و جعبه سیاه
آزمون دسترس پذیری
آزمون مقیاس پذیری
آزمون استرس و بار
آزمون یکپارچگی
آزمون فازینگ


آزمون امنیت