مدیریت ریسکگسترش روز افزون تکنولوژی در زندگی بشر سبب شده دارایی های سازمان ها و اشخاص از اسناد کاغذی به فایل های الکترونیکی تبدیل شود. محافظت از این اسناد الکترونیکی به مراتب از اسناد سنتی پیچیده تر می باشد و ملزم صرف زمان و هزینه بیشتری می باشد. مرکز تحقیقات امنیت سایبری با پیاده سازی چرخه مدیریت ریسک در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات سازمان ها ضریب امنیت دارایی های سازمانی را تا حد ممکن افزایش داده و برای مواجهه با رخدادهای امنیتی بهترین راهکارهای موجود را ارائه می کند. پیاده سازی چرخه مدیریت ریسک شامل موارد زیر می باشد.

مهندسی دارایی ها
ارزیابی تهدیدات امنیتی
کشف و ارزیابی آسیب پذیری ها
سنجش ریسک 
ارائه راهکارهای مدیریتی و امن سازی