امن سازی شبکه و زیر ساخت


گسترش شبکه های ارتباطی در زیرساخت های فناوری اطلاعات سازمان ها و پیوند آنها به یکدیگر موجب تسهیل در انجام فرآیندها و دسترس پذیری بیشتر به منابع اطلاعاتی شده است اما از سوی دیگر نیز مخاطرات امنیتی نیز به همراه داشته است. برای جلوگیری از ایجاد هرگونه فرصت برای سوء استفاده توسط افراد سودجو و یا برنامه نویسان بدخواه باید امنیت منابع و ارتباطات بین آنها را به نحو احسن کنترل و مدیریت نمود. در این راستا بکارگیری صحیح ابزارهای امنیتی نظیر فایروال ها، سامانه های تشخیص و مقابله با نفوذ در کنار آموزش و رعایت نکات امنیتی از اهمیت بسیار بالایی برخودار است. این مرکز تحقیقاتی تمامی ملزومات ایجاد و بهره برداری از زیرساختی امن برای ارتباط تحت شبکه و نرم افزارهای کاربردی آنها فراهم می کند. برخی از ملزومات عبارت اند از:

کشف آسیب پذیری


راه اندازی و پیکر بندی مراکز کنترل امنیت SOC


نصب و پیکربندی سامانه­ های نظارت و کنترل دسترسی SIEM & Access Control
نصب و پیکربندی سامانه­های تشخیص و مقابله با نفوذ IDPS


نصب و پیکربندی دیواره­های آتش و سامانه­ های مدیریت یکارچه تهدید UTM
صدور گواهینامه امنیت شبکه های ارتباطی
ارائه چک لیست امنیتی برای شبکه های TCP/IP