نصب هدوپ

نصب هدوپ به صورت تک گره

در این ویدئو مراحل نصب هدوپ برروی یک ماشین لینوکسی به صورت گام به گام بیان شده است.