پیکربندی کافکا و فلوم

یکی از چالش های اصلی در حوزه داده های حجیم انتقال داده از محل تولید آن تا محل ذخیره سازی و تحلیل این داده ها است. یکی از راهکارهای موجود برای این کار استفاده از کافکا و فلوم است که در این ویدئو با یک مثال کاربردی نحوه پیاده سازی این راهکار بیان شده است.
 

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم