نصب Apache Pig

Apache Pig یک پلتفرم سطح بالا برای ساخت برنامه هایی است که از Apache Hadoop استفاده می کند.