دوره مدیریت فرآیندهای کسب و کار مبتنی بر استاندارد BPMN

مدیریت فرآیندهای کسب و کار یک روش سازمان یافته و نظام‌مند به منظور تعریف، طراحی یا باز طراحی، ایجاد، مستندسازی، اندازه‌گیری، پایش و کنترل کلیه فرآیندهای کسب و کار مکانیزه و غیر مکانیزه، به منظور ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و اهداف سازمان با چابکی بالاتر است. مدیریت فرآیندهای کسب و کار، سازمان را قادر می‌سازد که فرآیندها را با اهداف و استراتژی‌های کسب و کار همسو ساخته که این امر زمینه افزایش بهره‌وری (کارایی و اثربخشی) از طریق بهبود فعالیت‌ها، فرآیندها و در نهایت واحدهای سازمان ی را در ارتباطات درون و برون سازمانی فراهم می‌آورد.

زبان مدل سازی فرآیندهای کسب و کار است که بسیار BPMN شبیه به مفهوم فلوچارت می‌باشد. هدف از مدل دادن امکان به کاربران است تا یک جریان کاری BPMN سازی را به سادگی و به نحوی که برای دیگران نیز قابل فهم باشد، مدل نیز ساده‌تر BPMN کنند. همانند دیگر زبان‌ها، هدف زبان کردن ارتباط است و برای ایجاد ارتباط بهتر و درک مناسب‌تر فرآیندهای کسب و کار طراحی شده است.

 

مدت زمان دوره: ۳۲ ساعت

مخاطبین: رشته‌های صنایع، مدیریت و IT

هزینه دوره: ۶۰۰ هزار تومان

لینک پرداخت هزینه