جاوا بیگ دیتا

‌‌‌

 

نام سرفصل

ردیف

ماژول

ردیف

عنوان دوره

معرفی جاوا

۱

معرفی جاوا

۱

جاوا

(مدت زمان دوره: ۲۰ ساعت)

 

Bytecode

2

Class files

3

پروسه کامپایل

۴

شرط if

5

حلقه ها: for,while, do while

6

انواع داده و عملگرها

۷

توابع

۱

هندل کردن داده و توابع

۲

توابع با آرگومان ها

۲

Overload کردن توابع

۳

مفاهیم static polymorphism

4

هندل کردن رشته ها- رشته ها

۵

کلاس های بافر رشته

۶

آرایه ها- یک بعدی و چند بعدی

۷

مفاهیم شی گرایی

۱

برنامه نویسی شی گرا در جاوا

 

۳

ویژگی ها و متدها

۲

کلاس ها و اشیا

۳

سازنده های پیش فرض

۴

سازنده های با آرگومان

۵

وراثت

۶

Abstract

7

Final و static

8

پکیج ها و وراثت

۱

پکیج ها و چند نخی

۴

مشخص کننده های دسترسی

۲

پکیج

۳

هندل کردن استثنائات

۴

چند نخی

۵

کلاس های wrapper و inner

1

مجموعه ها

۵

برنامه های applet

2

مجموعه ها: لیست آرایه و vector و hashset

3