پایان نامه های کاربردی

ما از پژوهش های کاربردی و هدفمند که به دنبال حل مسائل و چالش های کشور هستند حمایت می کنیم. اگر ایده ای دارید که این شرایط را دارد و می خواهید آن را در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری عملی کنید ما در کنار شما هستیم.
حتی اگر ایده یا موضوعی برای پایان نامه خود ندارید ولی برای شما مهم است که با پژوهش تان گره ای از مشکلات کشور را باز کنید و می خواهید پایان نامه ای کاربردی و عملیاتی داشته باشید، از شما حمایت می کنیم.